Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Υπηρεσίες  > Διαδανεισμός Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Πολιτική Διαδανεισμού - όροι χρήσης υπηρεσίας
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΒΙΚΕΠ ΠΘ) από το 1998 προσφέρει στα Μέλη της και σε συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες της Ελλάδας την υπηρεσία του Διαδανεισμού (InterLibrary Loan and Document Delivery).
 
[Διαδανεισμός] Η συμμετοχή της ΒΙΚΕΠ ΠΘ στη διαδικασία διακίνησης βιβλιογραφικού υλικού, μεταξύ συνεργαζόμενων βιβλιοθηκών και άλλων πληροφοριακών υπηρεσιών για λογαριασμό των μελών τους, στοχεύει στην ολοένα μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των Μελών της διαθέτοντάς τους υλικό που δε συμπεριλαμβάνεται στη Συλλογή της.
 
[Εσωτερικός Διαδανεισμός] Η ανάπτυξη της διαδικασίας μεταφοράς βιβλιογραφικού υλικού μεταξύ των φυσικών σημείων πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της) που δε βρίσκονται στην ίδια πόλη στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξασφάλιση της άμεσης πρόσβασή τους στη Συλλογή της ΒΙΚΕΠ ΠΘ για τα Μέλη της. Σημειώνεται ότι η ΒΙΚΕΠ ΠΘ καλύπτει χωροταξικά το νομό Θεσσαλίας λειτουργώντας τη Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της στις πόλεις: Βόλο - Λάρισα - Τρίκαλα - Καρδίτσα.
 
Η ανάπτυξη και η συνεχής ποιοτική βελτίωση της υπηρεσίας αυτής αποτελεί σταθερή μέριμνα της Βιβλιοθήκης. Η οριοθέτηση της πολιτικής και των όρων χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού και η εφαρμογή τους συνάδει στην αποτελεσματικότητάς της.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μέλη ΒΙΚΕΠ ΠΘ
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες-Πελάτες
Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων - Copyright

Μέλη ΒΙΚΕΠ ΠΘ
 
Δικαίωμα Χρήσης Υπηρεσίας: Ολα τα Μέλη της ΒΙΚΕΠ ΠΘ [περισσότερα Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα]
 
Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσίας: τα Μέλη της ΒΙΚΕΠ ΠΘ που κάνουν χρήση της υπηρεσίας υποχρεούνται:
 • να γνωρίζουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της
 • να χρησιμοποιούν μόνο τα εργαλεία που υποδεικνύονται από την ΒΙΚΕΠ ΠΘ για την κατάθεση και παρακολούθηση της αίτησής τους
 • να συμπληρώνουν ορθώς και πλήρως τα προσωπικά και βιβλιογραφικά στοιχεία που ζητούνται για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας τους
 • να καλύπτουν το κόστος της υπηρεσίας, καθώς και των επιπλέον χρεώσεων στις περιπτώσεις καθυστέρησης, φθοράς και απώλειας του διαδανειζόμενου τεκμηρίου
 • Επισημαίνεται ότι η χρήση των διαδανειζόμενων τεκμηρίων θεωρείται δόκιμη για τα Μέλη μόνο όταν αυτή λαμβάνει χώρα για καθαρά προσωπικές ανάγκες μελέτης και έρευνας.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Διαδικασία Υπηρεσίας Διαδανεισμού: Από τη στιγμή που ένα Μέλος της Βιβλιοθήκης διαθέτει τη βιβλιογραφική αναφορά του πληροφοριακού τεκμηρίου (π.χ. βιβλίο, άρθρο περιοδικού) για το οποίο επιθυμεί την άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του (full-text) και δεν του δίνεται η δυνατότητα αυτή μέσω της επίσκεψής του είτε στο οικείο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη & τα Παραρτήματά της) είτε στο δικτυακό της τόπο (web site), τότε μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του Διαδανεισμού καταθέτοντας αίτηση στην ΒΙΚΕΠ ΠΘ είτε μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης είτε μετά από συμπλήρωση και κατάθεση του τυποποιημένου από την ΒΙΚΕΠ ΠΘ εντύπου, εξουσιοδοτώντας αυτόματα την ΒΙΚΕΠ ΠΘ να προχωρήσει στη διαδικασία διακίνησης του τεκμηρίου, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά του στο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ που έχει δηλωθεί ως σημείο παραλαβής από το Μέλος. Με την παραλαβή του τεκμηρίου καταβάλλεται από το Μέλος το συνολικό κόστος της υπηρεσίας. Ανάλογα την περίπτωση, το διαδανειζόμενο τεκμήριο χρειάζεται να επιστραφεί από το Μέλος στο ίδιο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ εμπρόθεσμα, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία επιστροφής του στη Συλλογή που ανήκει.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Διαδικασία Υπηρεσίας Εσωτερικού Διαδανεισμού: Η διαδικασία του Εσωτερικού Διαδανεισμού αφορά υλικό το οποίο είναι μόνο σε συμβατική μορφή (π.χ. έντυπη) και ενεργοποιείται από τη στιγμή που ένα Μέλος της Βιβλιοθήκης έχει εντοπίσει μέσω των καταλόγων της Συλλογής ΒΙΚΕΠ ΠΘ (OPAC - Κατάλογο Περιοδικών Εκδόσεων) τη βιβλιογραφική αναφορά του πληροφοριακού τεκμηρίου (π.χ. βιβλίο, άρθρο περιοδικού) για το οποίο επιθυμεί την άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του (full-text) και δεν του δίνεται η δυνατότητα αυτή μέσω της επίσκεψής του στο οικείο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ (Κεντρική Βιβλιοθήκη & τα Παραρτήματά της). Στη συνέχεια το Μέλος καταθέτει αίτηση στην ΒΙΚΕΠ ΠΘ είτε μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης είτε μετά από συμπλήρωση και κατάθεση του τυποποιημένου από την ΒΙΚΕΠ ΠΘ εντύπου, εξουσιοδοτώντας αυτόματα την ΒΙΚΕΠ ΠΘ να προχωρήσει στη διαδικασία διακίνησης του τεκμηρίου, ώστε να επιτευχθεί η μεταφορά του στο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ που έχει δηλωθεί ως σημείο παραλαβής από το Μέλος. Στην περίπτωση που το τεκμήριο είναι μονογραφία (π.χ. βιβλίο), παράλληλα με τη μεταφορά του, προστίθεται και στον προσωπικό λογαριασμό δανεισμένων τεκμηρίων του Μέλους. Με την παραλαβή του τεκμηρίου καταβάλλεται από το Μέλος το συνολικό κόστος της υπηρεσίας. Ανάλογα την περίπτωση, το διαδανειζόμενο τεκμήριο χρειάζεται να επιστραφεί από το Μέλος στο ίδιο σημείο πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ εμπρόθεσμα, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία επιστροφής του στη Συλλογή που ανήκει. Σημειώνεται ότι μεταφορά τεκμηρίων δε γίνεται μεταξύ σημείων πρόσβασης της ΒΙΚΕΠ ΠΘ που βρίσκονται στην ίδια πόλη (π.χ. Βόλος: Κεντρική Βιβλιοθήκη - Παράρτημα Γεωπονικής Σχολής, Λάρισα: Παράρτημα Τμήματος Ιατρικής - Παράρτημα Τμήματος Βιοχημείας-Βιοτεχνολογίας).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Περιορισμοί Χρήσης Υπηρεσίας: τα Μέλη της ΒΙΚΕΠ ΠΘ πρέπει να λάβουν υπόψη τους:
 • Ακύρωση παραγγελίας μεταφοράς τεκμηρίου (από τα Μέλη). Είναι δυνατή μόνο όταν δεν έχει γίνει επεξεργασία της από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης. Διαφορετικά το Μέλος υποχρεούται να παραλάβει το τεκμήριο και να καλύψει το κόστος της υπηρεσίας. Στην περίπτωση που το Μέλος αρνηθεί να παραλάβει το τεκμήριο χρεώνεται πρόστιμο μέσω του συστήματος δανεισμού ίσο με το κόστος της παραγγελίας, με συνέπεια να αναστέλλεται το δικαίωμα δανεισμού μέχρι να τακτοποιηθεί η οικονομική αυτή εκκρεμότητα.
 • Ακύρωση παραγγελίας μεταφοράς τεκμηρίου (από τη Βιβλιοθήκη). Είναι δυνατή από τη μεριά της Βιβλιοθήκης όταν το Μέλος κρίνεται ως "ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ", όταν τα βιβλιογραφικά στοιχεία του αιτούμενου τεκμηρίου δεν είναι πλήρη ή ορθά, όταν το αιτούμενο τεκμήριο δεν μπορεί να εντοπιστεί στις υπάρχουσες κάθε φορά πηγές, όταν το αιτούμενο τεκμήριο δεν είναι διαθέσιμο προς (δια)δανεισμό από τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ προσωρινά ή μόνιμα.
 • Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων (Εσωτερικός Διαδανεισμός). Κάθε Μέλος μπορεί να παραγγέλνει μέχρι πέντε (5) τεκμήρια για Εσωτερικό Διαδανεισμό. Σημειώνεται για την περίπτωση των παραγγελιών μονογραφιών ότι το Μέλος δεν μπορεί να ξεπεράσει συνολικά το όριο δανεισμένων τεκμηρίων στον προσωπικό λογαριασμό δανεισμένων (βλ. υπηρεσία Δανεισμού).
 • Διάρκεια Διαδανεισμού
  - (Εσωτερικός Διαδανεισμός): Η συνολική διάρκεια είναι 21 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς δικαίωμα ανανέωσης.
  -(Διαδανεισμός): Η διάρκεια κράτησης καθορίζεται από τη ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Το Μέλος ενημερώνεται για το χρόνο κράτησης και τους όρους (π.χ. δικαίωμα ανανέωσης) που κάθε φορά ισχύουν. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του τεκμηρίου το Μέλος χρεώνεται με πρόστιμο αντίστοιχο με αυτό του δανεισμένου υλικού.
 • Καθυστέρηση Επιστροφής Τεκμηρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής του τεκμηρίου το Μέλος χρεώνεται με πρόστιμο αντίστοιχο με αυτό του δανεισμένου υλικού.
 • Μεταφορά τεκμηρίων. Η Βιβλιοθήκη επιλέγει κάθε φορά τον τρόπο μεταφοράς των διαδανειζόμενων τεκμηρίων μεταξύ των "ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ" με βάση την ασφάλεια, το χρόνο και το κόστος μεταφοράς τους. Βασική αρχή της Βιβλιοθήκης είναι να επιτυγχάνεται κάθε φορά ο συνδυασμός μείωση χρόνου μεταφοράς με τη μεγαλύτερη ασφάλεια για το τεκμήριο και χαμηλό κόστος μεταφοράς.
 • Μορφή. Τα διαδανειζόμενα τεκμήρια διατίθενται προς χρήση από τα Μέλη της Βιβλιοθήκης μόνο σε συμβατική μορφή (π.χ. έντυπη).
 • Καταστροφή-Φθορά. Στην περίπτωση που το διαδανεισμένο τεκμήριο έχει χαθεί ή καταστραφεί από τη στιγμή της παραλαβής του από το Μέλος, το τελευταίο καλύπτει τα έξοδα αποκατάστάσης του.
 • Εκκρεμότητα. Στην περίπτωση που υπάρχει οικονομικής φύσης εκκρεμότητα από την πλευρά του Μέλους, δεν είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης διαδανεισμού.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Online Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσίας: τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο online σύστημα διαχείρισης μόνο σε ό,τι αφορά τον προσωπικό τους λογαριασμό. Ο τελευταίος δημιουργείται και τροποποιείται είτε από τα ίδια τα μέλη, είτε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά την πρώτη κατάθεση έντυπης αίτησής τους (με τη λειτουργία του συστήματος). Τα Μέλη είναι υπεύθυνα για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του προσωπικού λογαριασμού τους. Ο προσωπικός λογαριασμός των μελών προστατεύεται με την ασφαλιστική δικλείδα του κωδικού πρόσβασης (password protected). Η προστασία του κωδικού πρόσβασης από ανεπιθύμητη διάδοσή του είναι αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των μελών. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες του διαδανεισμού δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν, όπως επίσης στο ιστορικό ενεργειών ανά μέλος (προστασία προσωπικών δεδομένων). Σε αντίθεση τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τρέχουσες εργασίες που αφορούν το λογαριασμό τους, όχι όμως το πλήρες ιστορικό αυτών.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες Δικαίωμα Χρήσης Υπηρεσίας: Ολων των ειδών οι Βιβλιοθήκες (π.χ. ακαδημαϊκές, δημόσιες, κλπ) και οι πληροφοριακές υπηρεσίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με τις οποίες υπάρχει ή μπορεί να αναπτυχθεί συνεργασία στο πλαίσιο δικτύων (π.χ. ΙΡΙΣ) ή διμερών συμφωνιών.
 
[Βιβλιοθήκη-Πελάτης, ορίζεται η Βιβλιοθήκη που υποβάλλει αίτηση μεταφοράς υλικού Συλλογής άλλης Βιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη-Προμηθευτής), γιατί δεν το διαθέτει η ίδια και της έχει ζητηθεί από μέλος της].
 
Προϋποθέσεις Χρήσης Υπηρεσίας: οι συνεργαζόμενες και εν δυνάμει συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες υποχρεούνται:
 • να γνωρίζουν τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της
 • να χρησιμοποιούν μόνο τα εργαλεία που υποδεικνύονται από την ΒΙΚΕΠ ΠΘ για την κατάθεση και παρακολούθηση της αίτησής τους
 • να συμπληρώνουν ορθώς και πλήρως τα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας, καθώς και τα βιβλιογραφικά στοιχεία των αιτούμενων τεκμηρίων που ζητούνται για την επεξεργασία και εκτέλεση της παραγγελίας τους
 • να καλύπτουν το κόστος της υπηρεσίας, καθώς και των επιπλέον χρεώσεων στις περιπτώσεις φθοράς και απώλειας του διαδανειζόμενου τεκμηρίου
 • Κάθε Βιβλιοθήκη-Πελάτης πρέπει να αποτελεί εν δυνάμει και Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή (βασική προϋπόθεση η Online πρόσβαση στον κατάλογο της Συλλογής της) για τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ. Μεμονωμένες περιπτώσεις μπορεί να εξαιρεθούν μετά από διμερής συμφωνία.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Διαδικασία Υπηρεσίας Διαδανεισμού: Από τη στιγμή που μία Βιβλιοθήκη-Πελάτης διαθέτει τη βιβλιογραφική αναφορά του πληροφοριακού τεκμηρίου (π.χ. βιβλίο, άρθρο περιοδικού) για το οποίο επιθυμεί την άμεση πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του (full-text) για λογαριασμό Μέλους της και συμπεριλαμβάνεται στη Συλλογή της ΒΙΚΕΠ ΠΘ και όχι στην οικεία της, τότε μπορεί να ενεργοποιήσει τη διαδικασία του Διαδανεισμού καταθέτοντας αίτηση στην ΒΙΚΕΠ ΠΘ είτε μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης είτε μετά από συμπλήρωση και κατάθεση του τυποποιημένου από την ΒΙΚΕΠ ΠΘ εντύπου μέσω fax ή e-mail, εξουσιοδοτώντας αυτόματα τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ να προχωρήσει στη διαδικασία μεταφοράς του τεκμηρίου (αποστολής & επιστροφής). Η Βιβλιοθήκη-Πελάτης αναλαμβάνει πλήρως το κόστος αποστολής και επιστροφής των διαδανεισμένων τεκμηρίων (Μονογραφίες).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Περιορισμοί Χρήσης Υπηρεσίας: οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες-Πελάτες πρέπει να λάβουν υπόψη τους:
 • Αιτήσεις αποστολής άρθρων περιοδικών. Γίνονται δεκτές οι αιτήσεις μόνο από Βιβλιοθήκες-Πελάτες που δεν ανήκουν στο Σύστημα ΕΡΜΗΣ του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και δέχονται η αποστολή τους να γίνει μέσω e-mail ή fax. Οι Βιβλιοθήκες του Δικτύου (ΕΡΜΗΣ) συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το σύστημα του ΕΚΤ.
 • Ακύρωση παραγγελίας μεταφοράς τεκμηρίου (από τη Βιβλιοθήκη-Πελάτη). Είναι δυνατή μόνο όταν δεν έχει γίνει επεξεργασία της από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης. Διαφορετικά η Βιβλιοθήκη-Πελάτης υποχρεούται να παραλάβει το τεκμήριο και να καλύψει το κόστος της αποστολής και επιστροφής του. Στην περίπτωση που η Βιβλιοθήκη-Πελάτης αρνηθεί να παραλάβει ή να επιστρέψει το τεκμήριο αναστέλλεται η συνεργασία μέχρι να τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα που δημιουργήθηκε.
 • Ακύρωση παραγγελίας μεταφοράς τεκμηρίου (από τη ΒΙΚΕΠ ΠΘ). Είναι δυνατή από τη μεριά της Βιβλιοθήκης όταν η Βιβλιοθήκη-Πελάτης κρίνεται ως "ΜΗ ΕΝΕΡΓΗ" ή "ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ", όταν τα βιβλιογραφικά στοιχεία του αιτούμενου τεκμηρίου δεν είναι πλήρη ή ορθά, όταν το αιτούμενο τεκμήριο δεν μπορεί να εντοπιστεί στη Συλλογή της, όταν το αιτούμενο τεκμήριο είναι προσωρινά ή μόνιμα μη διαθέσιμο προς (δια)δανεισμό.
 • Μεταφορά τεκμηρίων. Η ΒΙΚΕΠ ΠΘ αποστέλλει και δέχεται την επιστροφή των τεκμηρίων (μονογραφίες) της Συλλογής της μόνο με τη χρήση εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier) την οποία δηλώνει κάθε φορά η Βιβλιοθήκη-Πελάτης. Η αποστολή άρθρων περιοδικών μπορεί να γίνεται και μέσω e-mail ή fax.
 • Καταστροφή-Φθορά. Στην περίπτωση που το διαδανεισμένο τεκμήριο έχει χαθεί ή καταστραφεί από τη στιγμή της παραλαβής του από τη Βιβλιοθήκη-Πελάτης, η τελευταία αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη και καλύπτει τα έξοδα αποκατάστάσης του.
 • Διάρκεια κράτησης τεκμηρίων. Η συνολική διάρκεια διαδανεισμού από τη στιγμή της αποστολής του τεκμηρίου μέχρι την επιστροφή του στη ΒΙΚΕΠ ΠΘ είναι 21 ημερολογιακές ημέρες. Δε δίνεται δικαίωμα ανανέωσης.
 • Καθυστέρηση Επιστροφής Τεκμηρίου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής τεκμηρίων (πάνω από τρία συνεχόμενα περιστατικά) η Βιβλιοθήκη-Πελάτης τίθεται "ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ" μέχρι να διευθετηθεί εκ νέου αναθεώρηση της συνεργασίας.
 • Περιορισμένος αριθμός αιτήσεων (Εσωτερικός Διαδανεισμός). Κάθε Βιβλιοθήκη-Πελάτης μπορεί να παραγγέλνει μέχρι δέκα (10) τεκμήρια για Διαδανεισμό.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Online Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσίας: οι Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες-Πελάτες έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο online σύστημα διαχείρισης μόνο σε ό,τι αφορά το λογαριασμό τους. Ο τελευταίος δημιουργείται και τροποποιείται είτε από τα ίδια τα μέλη, είτε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μετά την πρώτη κατάθεση αίτησής τους (μέσω fax ή e-mail μετά τη λειτουργία του συστήματος). Οι Βιβλιοθήκες-Πελάτες είναι υπεύθυνες για την ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων του λογαριασμού τους. Ο λογαριασμός των Βιβλιοθηκών προστατεύεται με την ασφαλιστική δικλείδα του κωδικού πρόσβασης (password protected). Η προστασία του κωδικού πρόσβασης από ανεπιθύμητη διάδοσή του είναι αποκλειστική ευθύνη των ίδιων των μελών. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες του διαδανεισμού δεν έχει πρόσβαση σε αυτόν, όπως επίσης στο ιστορικό ενεργειών ανά Βιβλιοθήκη. Σε αντίθεση οι Βιβλιοθήκες-Πελάτες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις τρέχουσες εργασίες που αφορούν το λογαριασμό τους, όχι όμως το πλήρες ιστορικό αυτών. Ιστορικό κινήσεων μπορεί να δοθεί μετά από σχετική αίτηση προς τη Διεύθυνση της ΒΙΚΕΠ ΠΘ.  
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας
Διαχείριση Πνευματικών Δικαιωμάτων - Copyright
 
Η διακίνηση πληροφοριακού υλικού των Συλλογών Συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών λαμβάνει χώρα στα παρακάτω πλαίσια:
 • της κάλυψης μόνο ατομικών πληροφοριακών αναγκών των Μελών τους αποκλειστικά για εκπαιδευτική ή/και ερευνητική χρήση.
 • της διάθεσης διαδανειζόμενων υλικών στα Μέλη των Βιβλιοθηκών μόνο σε συμβατική μορφή (π.χ. έντυπη).
 • της ενημέρωσης των Μελών τους για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright) και της από μέρους τους δήλωσης για ατομική εκπαιδευτική ή/και ερευνητική χρήση.
 • του περιορισμού του κόστους της υπηρεσίας μόνο σε ό,τι αφορά την κάλυψη της μεταφοράς των τεκμηρίων.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/is/ill/ill_rgl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2006-05-16
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-01-10
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας