Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Μέλη - Χρήστες Βιβλιοθήκης
Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ) παρέχονται σε όλα τα μέλη του Ιδρύματος και στο ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό. Μέλος της ΒΚΠ του ΠΘ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί στη Βιβλιοθήκη μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης εγγραφής. Η ιδιότητα του μέλους παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης πρόσβασης στις επιτόπιες και τις online υπηρεσίες. Χρήστης των υπηρεσιών της ΒΚΠ του ΠΘ είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που χρησιμοποιεί τις ελεύθερα προσφερόμενες υπηρεσίες, είτε επιτόπια στις εγκαταστάσεις της, είτε ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου (Internet).
 
Στον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης (κεφάλαιο 4, σελ. 5-7) γίνεται αναλυτική αναφορά
στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των μελών - χρηστών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης.
 • Ολα τα μέλη και οι χρήστες των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης πρέπει να διαβάσουν
  τον Κανονισμό λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και να αποδεχτούν την τήρηση των κανόνων του.
 • Μη αποδοχή του παρόντος κανονισμού, σημαίνει ταυτόχρονα και την άρση της ιδιότητας
  του μέλους ή χρήστη από το συγκεκριμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα: Μέλη Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
   Τρόπος Εγγραφής Μέλους Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
   Διαδικασία εγγραφής μέλους Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
   Ανανέωση στοιχείων μέλους Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
Χρήστες Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
Ειδικές Διατάξεις για το κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
   Καταβολή συνδρομής Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα
 
Σχετικές ιστοσελίδες: Παρεχόμενες Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα

Μέλη Βιβλιοθήκης
 
Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να γίνουν:
 
Από την ακαδημαϊκή κοινότητα του ΠΘ (εσωτερικά μέλη)
(α) τα μέλη Δ.Ε.Π.
(β) οι διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/80
(γ) οι προπτυχιακοί φοιτητές
(δ) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
(ε) οι υποψήφιοι διδάκτορες
(στ) το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό
(ζ) οι φοιτητές του εξωτερικού προγραμμάτων ανταλλαγής (π.χ. ERASMUS)
 
Εκτός ακαδημαϊκής κοινότητας ΠΘ (εξωτερικά μέλη)
(η) οι ειδικοί ερευνητές εκτός ΠΘ
(θ) το εξωτερικό αναγνωστικό κοινό *
* Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση προηγούνται στην εξυπηρέτηση των πληροφοριακών τους αναγκών τα μέλη της κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχέση με τους εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι εξυπηρετούνται υπό την προϋπόθεση ότι η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης διαθέτει τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία βασική της αποστολή είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να είναι ενήλικο και κατά συνέπεια δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται από ανηλίκους (π.χ. μαθητές).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Τρόπος Εγγραφής Μέλους
 
Για να αποκτήσει ένα φυσικό πρόσωπο την ιδιότητα του μέλους της ΒΚΠ του ΠΘ πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλλει σχετική ηλεκτρονική (http://www.lib.uth.gr/LWS/el/contact/reg.asp) ή έντυπη αίτηση στην Κεντρική Βιβλιοθήκη ή σε οποιοδήποτε Παράρτημά της. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται και αποδοχή όλων των άρθρων του ισχύοντος Κανονισμού της Βιβλιοθήκης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Διαδικασία εγγραφής μέλους
 
Α. Όσοι είναι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας (π.χ. προπτυχιακοί & μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητές και προσωπικό ΑΕΙ) εγγράφονται με τα στοιχεία της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας η οποία χρησιμοποιείται και ως ταυτότητα μέλους της ΒΚΠ. Η παραπάνω διαδικασία εφαρμόζεται σε όλους τους κατόχους ακαδημαϊκής ταυτότητας ανεξάρτητα εάν αυτοί ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ή προέρχονται από άλλα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.
 
Β. Όσοι δεν έχουν ακαδημαϊκή ταυτότητα (εξωτερικά μέλη, καθηγητές και προσωπικό ΑΕΙ που δεν είναι κάτοχοι ακαδημαϊκής ταυτότητας) συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής μέλους με τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή διαβατηρίου. Επίσης απαιτείται η κατάθεση φωτογραφίας (μεγέθους αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου) η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση της ταυτότητας μέλους της ΒΚΠ.
 
Επισημαίνεται ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η αίτηση εγγραφής μέλους συμπληρώνεται και υποβάλλεται από τον/ην αιτούντα/ούσα που οφείλει να ενημερωθεί για τον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης μέσω του δικτυακού τόπου της ΒΚΠ. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα ή η ταυτότητα μέλους χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τον κάτοχο της και γίνεται αποδεκτή σε κάθε εγκατάσταση της ΒΚΠ (Κεντρική Βιβλιοθήκη ή Παράρτημα της). Η διάρκεια ισχύος της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της ταυτότητας μέλους εξαρτάται από την ιδιότητα του κατόχου τους. Σε περίπτωση απώλειας της ταυτότητας μέλους τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα το προσωπικό της Βιβλιοθήκης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί διαδικασία επανέκδοσής της.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ανανέωση στοιχείων μέλους
 
Τα μέλη οφείλουν να ενημερώνουν αμέσως το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιότητά τους, στα στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ.). Η ενημέρωση μπορεί να γίνει με επιτόπια ή τηλεφωνική επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης εκεί που εκδόθηκε η αρχική ταυτότητα.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Χρήστες Υπηρεσιών Βιβλιοθήκης
 
Οι υπηρεσίες (επιτόπιες & online) της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του ΠΘ είναι προσβάσιμες σε ένα περιορισμένο βαθμό και στο ενδιαφερόμενο κοινό, που δεν είναι ή δεν μπορεί να γίνει μέλος της (π.χ. μαθητές).
 
Η κατηγορία αυτή των αποδεκτών των υπηρεσιών μπορεί να επισκεφτεί τα επιτόπια σημεία πρόσβασης (Κεντρική Βιβλιοθήκη και τα Παραρτήματά της), όπως και το web site της Βιβλιοθήκης και να κάνει χρήση των υπηρεσιών (π.χ. αίθουσες μελέτης, αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης) που δεν προϋποθέτουν επίδειξη ή χρήση των στοιχείων της "Ταυτότητας Μέλους" (π.χ. δανεισμός).
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Ειδικές διατάξεις: κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Καταβολή συνδρομής
 
Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης, κατά την 24/13-05-2004 συνεδρίασή της, καθιερώνεται η καταβολή συνδρομής από τα εξωτερικά μέλη της Βιβλιοθήκης για τη χρήση των υπηρεσιών στο κτίριο της νέας Κεντρικής Βιβλιοθήκης.
 
Ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παραπάνω απόφασης: 01/07/2005
 
Συνδρομή υποχρεούνται να καταβάλουν τα Εξωτερικά Μέλη
 • που αποκτούν "Ταυτότητα Mέλους" στην Κεντρική Βιβλιοθήκη από την 01/07/2005
 • που απέκτησαν "Ταυτότητα Mέλους" στην Κεντρική Βιβλιοθήκη από τη λειτουργία της μέχρι την 30/06/2005 (λήγει η ισχύς της αυτοδίκαια - απαιτείται ανανέωση διάρκειάς της με έναρξη συνδρομής)
 • που απέκτησαν "Ταυτότητα Mέλους" στα πρώην Παραρτήματα της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου και της Πολυτεχνικής Σχολής (λήγει η ισχύς της αυτοδίκαια - απαιτείται ανανέωση διάρκειάς της με έναρξη συνδρομής)
 • που απέκτησαν ή και αποκτούν "Ταυτότητα Mέλους" στο Παράρτημα Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (απαιτείται η τροποποίηση της "ταυτότητας μέλους" με εκ νέου εγγραφή τους ως μέλη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης με έναρξη συνδρομής).

 
Κόστος Συνδρομής (εκδίδεται θεωρημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών)
 
Εναρξη Συνδρομής (μετά την 01/07/2005)
 • Ετήσια διάρκεια: 20 €
  [+5 € που θα καταβάλλονται με την παραλαβή της smart card]
 • Εξάμηνη διάρκεια: 10 €
  [+5 € που θα καταβάλλονται με την παραλαβή της smart card]
Ανανέωση Συνδρομής
 • Ετήσια διάρκεια: 20 €
 • Εξάμηνη διάρκεια: 12,50 €

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής συνδρομής οι παρακάτω κατηγορίες εξωτερικών μελών:
 • Ανεργοι (απαιτείται επίδειξη κάρτας ΟΑΕΔ)
 • Ατομα με αναπηρία (ΑμεΑ) στην κίνηση - ακοή - όραση
 • Φοιτητές ΑΕΙ
 • Σπουδαστές ΤΕΙ
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ls/cst.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2004-12-09
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας