Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης  > Διαδανεισμός
Διαδανεισμός - Μέλη Βιβλιοθήκης
Ολα τα Μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού και το Online Σύστημα Διαδανεισμού - ΟΣΔ (βλ. σχετικά Πολιτική Υπηρεσίας Διαδανεισμού - Οροι Χρήσης).
 
Προϋπόθεση για τη χρήση του αυτοματοποιημένου συστήματος είναι η δημιουργία από μέρους των μελών ενός Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους. Από τη στιγμή που ένα Μέλος της Βιβλιοθήκης έχει δημιουργήσει τον προσωπικό του Λογαριασμό μπορεί να εισαχθεί και να χρησιμοποιήσει το Online Σύστημα Διαδανεισμού.
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:

Υποβολή Αίτησης
 
Τα Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε επιτόπια, είτε μέσω του Online Συστήματος Διαδανεισμού.
 
Επιτόπια. Το Μέλος της Βιβλιοθήκης:
 • επιλέγει το κατάλληλο τυποποιημένο έντυπο ανάλογα με το είδος του τεκμηρίου που αναζητά [π.χ. Εσωτερικός Διαδανεισμός - άρθρο περιοδικού]
 • συμπληρώνει την έντυπη αίτηση με όλα τα ζητούμενα στοιχεία (προσωπικά και βιβλιογραφικά).
 • καταθέτει την έντυπη αίτηση
  1. στην Κεντρική Βιβλιοθήκη [Ισόγειο: Υποδοχή-Πληροφορίες], ή
  2. σε ένα από τα Παραρτήματα της Βιβλιοθήκης.
Σημειώνεται πως οι έντυπες αιτήσεις εισάγονται στο Online Σύστημα Διαδανεισμού από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης και η διαχείρισή τους γίνεται μόνο μέσω του παραπάνω συστήματος. Συνεπώς τα Μέλη εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτήσεών τους μέσω του web site της Βιβλιοθήκης και τη χρήση του προσωπικού τους Λογαριασμού (βλ. σχετικά Δημιουργία ΠΛΜ από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης).
 
 
Υποβολή Αίτησης (OΣΔ). Το Μέλος της Βιβλιοθήκης μπορεί να επιλέξει από τη λίστα επιλογών "Υποβολή Αιτήσεων":
 • Αίτηση Διαδανεισμού. Το Μέλος επιλέγει την αίτηση διαδανεισμού, όταν επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε υλικό που δε συμπεριλαμβάνεται στη Συλλογή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκτός από τα βιβλιογραφικά στοιχεία του αιτούμενου τεκμηρίου, το Μέλος μπορεί να επισημάνει:
   
  1. αν επιθυμεί το συντομότερο την παραλαβή του αιτούμενου υλικού (βλ. "Επείγον")
  2. αν εξουσιοδοτεί την Βιβλιοθήκη να το παραγγείλει σε προμηθευτές εκτός Ελλάδας (βλ. "Δυνατότητα παραγγελίας τεκμηρίου από το εξωτερικό").

  Με τις επιλογές αυτές το Μέλος εξουσιοδοτεί τη Βιβλιοθήκη να χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους κάθε φορά τρόπους εκτέλεσης της παραγγελίας που ικανοποιούν τα παραπάνω κριτήρια. Ωστόσο, είτε η επιπλέον μείωση του χρόνου μεταφοράς (π.χ. με χρήση courier) είτε η συνεργασία με Βιβλιοθήκες του Εξωτερικού συνήθως αυξάνουν το κόστος.
   
 • Αίτηση Εσωτερικού Διαδανεισμού. Το Μέλος επιλέγει την αίτηση εσωτερικού διαδανεισμού, όταν επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε υλικό Παραρτήματος της Βιβλιοθήκης σε διαφορετική πόλη, το οποίο πληρεί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους Ορους Χρήσης της Υπηρεσίας.
* Σημειώνεται πως ανεξάρτητα από το είδος Διαδανεισμού (Εσωτερικός ή μη):
 • αν το Μέλος κατά την υποβολή της αίτησης επιλέξει στο είδος του αιτούμενου τεκμηρίου "Aλλο", τότε προαιρετικά μπορεί να σημειώσει στις παρατηρήσεις σχετική επεξήγηση.
 • σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε οικονομικής φύσης εκκρεμότητα από προηγούμενη αίτηση, ΔΕΝ είναι δυνατή η υποβολή νέας αίτησης.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Παρακολούθηση Εξέλιξης Αιτήσεων
 
Τα Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη των αιτήσεών τους είτε επιτόπια, είτε μέσω του Online Συστήματος Διαδανεισμού.
 
Επιτόπια. Τα Μέλη μπορούν να πληροφορηθούν για την εξέλιξη των αιτήσεών τους σε οποιαδήποτε σημείο πρόσβασης της Βιβλιοθήκης μέσω των Η/Υ που διατίθενται. Το αρμόδιο Προσωπικό μπορεί να υποδείξει σε κάθε ενδιαφερόμενο Μέλος το πώς μπορεί να εισαχθεί στο Online Σύστημα Διαδανεισμού μέσω του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης (interface) για τα Μέλη.
 
Online. Τα Μέλη της Βιβλιοθήκης μπορούν από τη λίστα επιλογών "Υποβληθείσες Αιτήσεις" να επιλέξουν:
 • Τρέχουσες Αιτήσεις. Εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις (Διαδανεισμού & Εσωτερικού Διαδανεισμού) που έχουν υποβληθεί και είναι υπό εξέλιξη η εκτέλεσή τους. Για κάθε μία από τις τρέχουσες αιτήσεις παρέχεται η δυνατότητα:
   
  1. εμφάνισης όλων των στοιχείων και ενεργειών που την αφορούν μέσα από την επιλογή "Πλήρη στοιχεία αίτησης".
  2. "Ακύρωσης αίτησης". Η συγκεκριμένη ενέργεια μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε περίπτωση που το αρμόδιο προσωπικό της Βιβλιοθήκης δεν έχει προχωρήσει σε εκτέλεση της εν λόγω αίτησης. Σε διαφορετική περίπτωση η ακύρωση είναι αδύνατη.

  * Σημειώνεται πως μετά την πετυχημένη εκτέλεση μίας αίτησης διαδανεισμού, η σχετική εγγραφή ΔΕΝ εμφανίζεται ξανά ούτε στο περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) του Μέλους, ούτε στο περιβάλλον διαχείρισης της Υπηρεσίας του Διαδανεισμού που χρησιμοποιεί το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
   
 • Ακυρωμένες Αιτήσεις. Εμφανίζονται όλες οι αιτήσεις που ακυρώθηκαν είτε από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης (π.χ. δεν μπορεί να εντοπιστεί, ακυρώθηκε από τη Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή), είτε από το ίδιο το Μέλος, με δυνατότητα:
   
  1. προβολής του ιστορικού των ενεργειών (βλ. "Πλήρη στοιχεία αίτησης").
  2. "Διαγραφής εγγραφής". μετά την ενεργοποίηση αυτής της εντολής δε θα εμφανιστεί ξανά η αναφορά στην ακυρωμένη αίτηση.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Παραλαβή Τεκμηρίων
 
Με την άφιξη ενός αιτούμενου τεκμηρίου στη Βιβλιοθήκη, το Μέλος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να έρθει να το παραλάβει από το σημείο πρόσβασης που δήλωσε στην αίτησή του ως "Σημείο Παραλαβής ΒΠΘ".
 
Επιστροφή τεκμηρίου στη Βιβλιοθήκη. Στην περίπτωση διαδανεισμένου τεκμηρίου (π.χ. βιβλίο) αυθεντικής έκδοσης (όχι αντίγραφο) απαιτείται η επιστροφή του από το Μέλος στη Βιβλιοθήκη και συγκεκριμένα από εκεί που παρέλαβε το τεκμήριο. Επειτα η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει την αποστολή του διαδανεισμένου τεκμηρίου πίσω στη Βιβλιοθήκη-Προμηθευτή.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/is/07_05_03_04_01.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας