Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Επικοινωνία |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική Σελίδα Βοήθειας > Δικτυακός Τόπος (Web Site) Βιβλιοθήκης  > Πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
Εξατομικευμένες Υπηρεσίες
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σταδιακά αναπτύσσει εξατομικευμένες online υπηρεσίες, με σκοπό την ολοένα και ευρύτερη δυνατότητα απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των Μελών της και των συνεργαζόμενων με αυτήν φορέων.
 
Επίσης, στα πλαίσια αυτοματοποίησης των εργασιών της, αναπτύσσει δικτυακό περιβάλλον διαχείρισής τους (βλ. Ενδοδίκτυο Βιβλιοθήκης), από όπου είναι δυνατή η εξατομικευμένη είσοδος και η εκτέλεση εξουσιοδοτημένων εργασιών.
 
Στη σελίδα "Εισαγωγή στις εξατομικευμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης ΠΘ" παρέχεται η δυνατότητα επιλογής κατηγορίας χρήστη συστημάτων-υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι ακόμη και αν ένα πρόσωπο έχει διπλή ιδιότητα (π.χ. Μέλος Επιτροπής Β/θήκης και Μέλος Β/θηκης) έχει πρόσβαση κάθε φορά ανάλογα με τα αναγνωριστικά στοιχεία πρόσβασης (Κωδικός μέλους - username & Κωδικός πρόσβασης-password) που έχει θέσει:
 

Γρήγορη μετάβαση μέσα στη σελίδα:
 • Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μέλη Επιτροπής Βιβλιοθήκης ΠΘ: αφορά εργασίες που διεξάγονται μόνο από τους αντιπροσώπους των Τμημάτων του ΠΘ και αφορούν κατά κύριο λόγο εγκρίσεις παραγγελιών πληροφοριακού υλικού.
   
 • Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Μέλη Βιβλιοθήκης ΠΘ: αφορά όλα τα Μέλη της Βιβλιοθήκης, τα οποία θέλουν να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξατομικευμένες υπηρεσίες Βιβλιοθήκης, όπως π.χ. Διαδανεισμό.
   
 • Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες: μέχρι στιγμής αφορά τις συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες για την υπηρεσία Διαδανεισμού.
   
 • Εικονίδιο μετάβασης μέσα στη σελίδα Προσωπικό Βιβλιοθήκης ΠΘ: αφορά μόνο το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, που έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένες εργασίες της υπηρεσίας (π.χ. διαχείριση ειδικών συλλογών, κτηματολόγιο, παραγγελίες πληροφοριακού υλικού, κ.α.).

Μέλη Επιτροπής Βιβλιοθήκης ΠΘ
 
Τα Μέλη της Επιτροπής Βιβλιοθήκης λαμβάνουν από το αρμόδιο προσωπικό μέσω ειδοποιητηρίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους Κωδικούς Μέλους (username) και Πρόσβασης (password).
Με αυτούς τους κωδικούς μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες της αρμοδιότητάς τους.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Μέλη Βιβλιοθήκης ΠΘ
 
Η εισαγωγή των Μελών της Βιβλιοθήκης στις εξατομικευμένες υπηρεσίες και η χρήση τους απαιτεί την από πλευρά τους δημιουργία ενός Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους (ΠΛΜ).
 
Δημιουργία Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους (ΠΛΜ)
 
Τα Μέλη Βιβλιοθήκης ΠΘ μπορούν να δημιουργήσουν Προσωπικό Λογαριασμό μέσα από την σελίδα "
Εισαγωγή στις υπηρεσίες Μελών της Βιβλιοθήκης ΠΘ". Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι:
 1. Κατοχή Ταυτότητας Μέλους Βιβλιοθήκης.
 2. Ορθή & πλήρη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων στοιχείων
Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, το Μέλος πρέπει να ορίσει ποιά θα είναι τα αναγνωριστικά του στοιχεία:
 1. Κωδικός Μέλους (username). Δημιουργείται υποχρεωτικά από το κωδικό είτε Μέλους Βιβλιοθήκης είτε της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
 2. Κωδικός Πρόσβασης (password). Δημιουργείται ο Κωδικός Πρόσβασης της αρεσκείας του Μέλους και πρόκειται για έναν 4ψήφιο κωδικό με δυνατότητα χρήσης λημμάτων ή/και αριθμών. Μετά την επιτυχή δημιουργία ΠΛΜ, το Μέλος μπορεί να συνεχίσει να πλοηγείται στο δικτυακό τόπο (web site) της Βιβλιοθήκης.

Κατάσταση Προσωπικού Λογαριασμού Μέλους (ΠΛΜ)
 
Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο ΠΛΜ τίθεται σε κατάσταση "ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΟΣ". Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων όλων των νέων λογαριασμών και μετατρέπει την κατάστασή τους είτε σε "ΕΓΚΥΡΟ ΜΕΛΟΣ", είτε σε "ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΜΕΛΟΣ".
Μετά τη μετατροπή της κατάστασης του ΠΛΜ από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε "ΕΓΚΥΡΟ ΜΕΛΟΣ", τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν εκ νέου τα στοιχεία του προσωπικού τους λογαριασμού, μέσω της επιλογής: "Λογαριασμός Μέλους", ενημερώνοντας τυχόν αλλαγές π.χ. στα στοιχεία επικοινωνίας.
Κάθε φορά που υποβάλλονται αλλαγές η Κατάσταση του Μέλους μετατρέπεται αυτόματα σε "ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΛΟΣ", μέχρι να γίνει εκ νέου έλεγχος αυτών από το αρμόδιο προσωπικό.
Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης δημιουργίας ενός ΠΛΜ (κατάσταση: "ΜΗ ΕΓΚΥΡΟ ΜΕΛΟΣ"), το μέλος της βιβλιοθήκης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εξατομικευμένες υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης. Μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για περαιτέρω ενημέρωση.
 
Δημιουργία ΠΛΜ από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης
 
Κάθε φορά που ένα μέλος της Βιβλιοθήκης αιτείται εντύπως τη χρήση μιας εξατομικευμένης υπηρεσίας (π.χ. έντυπη αίτηση Διαδανεισμού), το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δημιουργεί αντί αυτού έναν ΠΛΜ. Οι ΠΛΜ που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο διαθέτουν τα παρακάτω αναγνωριστικά στοιχεία πρόσβασης:
 1. Ονομα χρήστη. Ο κωδικός είτε της Ταυτότητας Μέλους Βιβλιοθήκης είτε της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
 2. Κωδικός Πρόσβασης. Τα τέσσερα (4) τελευταία ψηφία του Ονόματος χρήστη
Το Μέλος μπορεί εκ των υστέρων να εισαχθεί στο σύστημα εξατομικευμένων υπηρεσιών Βιβλιοθήκης χρησιμοποιώντας αυτόν τον κωδικό πρόσβασης και να τον αλλάξει.
 
Απώλεια Κωδικού Πρόσβασης στον ΠΛΜ
 
Ο Κωδικός Μέλους παραμένει πάντοτε το νούμερο του κωδικού Μέλους Βιβλιοθήκης/Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
Σε περίπτωση που ένα Μέλος δε θυμάται τον Κωδικό Πρόσβασής του αποστέλλει σχετικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχεται από τη σελίδα "
Εισαγωγή στις υπηρεσίες Μελών της Βιβλιοθήκης ΠΘ", προκειμένου να ζητήσει από το αρμόδιο προσωπικό την αυτόματη αλλαγή του κωδικού στα τέσσερα τελευταία ψηφία του κωδικού μέλους του. Ετσι μετά την τροποποίηση αυτή, για την οποία αποστέλλεται σχετικό ειδοποιητήριο e-mail από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης, το Μέλος μπορεί να εισαχθεί στο σύστημα και να τροποποιήσει εκ νέου τον κωδικό πρόσβασής του.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες
 
Τρίτες Βιβλιοθήκες καλούνται να δημιουργήσουν Λογαριασμό Βιβλιοθήκης-Πελάτη, προκειμένου να συνεργαστούν με τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στα πλαίσια της υπηρεσίας Διαδανεισμού και της χρήσης του Online Συστήματος Διαδανεισμού.
 
Δημιουργία Λογαριασμού Βιβλιοθήκης-Πελάτη
 
Η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού ολοκληρώνεται με δύο ενέργειες:
 1. Δήλωση χρήσης εταιρείας ταχυμεταφοράς (courier)
 2. Oρθή & πλήρης συμπλήρωση λοιπών στοιχείων (π.χ. ονομασία βιβλιοθήκης, στοιχεία επικοινωνίας).
Κατά τη δημιουργία του Λογαριασμού, η Βιβλιοθήκη-Πελάτης πρέπει να ορίσει ποιά θα είναι τα αναγνωριστικά της στοιχεία:
 1. Κωδικός Βιβλιοθήκης (π.χ. κωδικός MARC Organization Code - MOC)
 2. Κωδικός Πρόσβασης. Η Βιβλιοθήκη-Πελάτης μπορεί να χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία του λήμματα ή/και αριθμούς (συνολικά 50 χαρακτήρες), όπως και να τον τροποποιήσει.

Κατάσταση Λογαριασμού
 
Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού, ο Λογαριασμός Βιβλιοθήκης-Πελάτη τίθεται σε κατάσταση "ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ". Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης εξετάζει την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων όλων των υποβληθέντων στοιχείων και μετατρέπει την κατάστασή του είτε σε "ΕΝΕΡΓΟΣ", είτε σε "ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ".
Μετά τη μετατροπή της κατάστασης του Λογαριασμού Βιβλιοθήκης-Πελάτη από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης σε "ΕΝΕΡΓΟΣ", πραγματοποιείται η επεξεργασία των αιτήσεων που η υποψήφια Βιβλιοθήκη-Πελάτης έχει τυχόν υποβάλλει. Ακόμα, όσο η κατάσταση ενός Λογαριασμού είναι "ΕΝΕΡΓΟΣ", η Βιβλιοθήκη-Πελάτης μπορεί να προχωρήσει σε ενημέρωση των στοιχείων του, π.χ. στοιχεία επικοινωνίας.
Κάθε φορά που υποβάλλονται αλλαγές σε ένα Λογαριασμό (επιλογή "Επεξεργασία Λογαριασμού") η Κατάστασή του μετατρέπεται αυτόματα σε "ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ", μέχρι να γίνει εκ νέου έλεγχος από το αρμόδιο προσωπικό.
Σε περίπτωση χαρακτηρισμού ενός Λογαριασμού Βιβλιοθήκης-Πελάτη ως "ΜΗ ΕΝΕΡΓΟΣ" ή "ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ", η Βιβλιοθήκη ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΠΘ, π.χ. εισαγωγή στο Σύστημα Διαδανεισμού. Μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοίκηση της Βιβλιοθήκης του Παν. Θεσσαλίας για περαιτέρω ενημέρωση.
 
Δημιουργία Λογαριασμού από το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης
 
Κάθε φορά που μία Συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη αιτείται μέσω fax ή email το διαδανεισμό κάποιου τεκμηρίου, το προσωπικό της Βιβλιοθήκης δημιουργεί αντί αυτής ένα Λογαριασμό Βιβλιοθήκης. Οι λογαριασμοί που δημιουργούνται με αυτόν τον τρόπο διαθέτουν τα παρακάτω αναγνωριστικά στοιχεία πρόσβασης:
 1. Κωδικός Βιβλιοθήκης. Επιλέγεται ένας MARC Organization Code (MOC) κωδικός, π.χ. Ο κωδικός της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είναι GR-VoPTK_CL.
 2. Κωδικός Πρόσβασης. Είναι όμοιος με τον Κωδικό Βιβλιοθήκης. Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα θα είναι: GR-VoPTK_CL.
Σημειώνεται πως η Συνεργαζόμενη Βιβλιοθήκη ενημερώνεται μετά τη δημιουργία Λογαριασμού για τα αναγνωριστικά στοιχεία της. Μπορεί εκ των υστέρων να εισαχθεί στο σύστημα χρησιμοποιώντας αυτά τα ανγνωριστικά στοιχεία και, αν το επιθυμεί, να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης.
 
Απώλεια Κωδικών Βιβλιοθήκης και Πρόσβασης
 
Σε περίπτωση που μία Βιβλιοθήκη έχει χάσει τους Κωδικούς Βιβλιοθήκης και Πρόσβασης, μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχει η σελίδα "
Εισαγωγή στις υπηρεσίες Συνεργαζόμενων Βιβλιοθηκών της Βιβλιοθήκης ΠΘ", προκειμένου να ενημερωθεί από το αρμόδιο προσωπικό σχετικά με τους ισχύοντες κωδικούς.
Αν δε θυμάται τον κωδικό πρόσβασής της, μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα (e-mail) ζητώντας την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης ίδιο με το Κωδικό της. Ετσι μετά την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στη Βιβλιοθήκη να εισαχθεί στο σύστημα και να τροποποιήσει εκ νέου τον κωδικό πρόσβασής του.
 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
Προσωπικό Βιβλιοθήκης ΠΘ
 
Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης λαμβάνει από το αρμόδιο τμήμα της Βιβλιοθήκης μέσω ειδοποιητηρίων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τους Κωδικούς Μέλους (username) και Πρόσβασης (password).
Με αυτούς τους κωδικούς μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένες εργασίες της αρμοδιότητάς τους.
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική Σελίδα Βοήθειας |    | Επικοινωνία |   
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/us/hlp/ws/07_05_04_01_02.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2007-02-01
Ημ/νία ανανέωσης: 2007-06-22
Metadata και αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης  | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας