Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης   | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Αρχική σελίδα > Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές Login Εικονίδιο μετάβασης σε άλλη ιστοσελίδα |
| Πληροφορίες για τη Βιβλιοθήκη  | Υπηρεσίες  | Αναζήτηση σε Πληροφοριακές Πηγές  | Intranet Βιβλιοθήκης |
Ειδική Συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας
Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΠΘ αναπτύσσει την ειδική συλλογή "Γκρίζα Βιβλιογραφία" (GL). Ο βασικός χαρακτήρας της ειδικής αυτής συλλογής είναι η εκπαιδευτική και ερευνητική βιβλιογραφία, που είτε παράγεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, είτε σχετίζεται με τους επιστημονικούς χώρους που αυτό καλύπτει. Η συλλογή κατηγοριοποιείται στα παρακάτω είδη τεκμηρίων:
  1. πτυχιακές / διπλωματικές εργασίες [φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου]
  2. μεταπτυχιακές εργασίες
  3. διδακτορικές διατριβές
  4. περιοδικές εκδόσεις [επιστημονικές επετηρίδες ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, news letters, κ.λπ.]
  5. σημειώσεις μαθημάτων
  6. ερευνητικές αναφορές (π.χ. Discussion papers) - τεχνικές αναφορές
  7. υλικά (πρακτικά, κλπ) συνεδριάσεων (συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες, διημερίδες, κ.λπ.)
  8. άλλα εκπαιδευτικά-ερευνητικά υλικά, όπως εκπαιδευτικοί φάκελοι, διαλέξεις, κ.λπ.
Όλα τα τεκμήρια της Γκρίζας Βιβλιογραφίας μπορούν να αναζητηθούν από τον κατάλογο της Βιβλιοθήκης (OPAC).
Όσα τεκμήρια των κατηγοριών: 1. πτυχιακών / διπλωματικών εργασιών [φοιτητών προπτυχιακού επιπέδου], 2. μεταπτυχιακών εργασιών και 3. διδακτορικών διατριβών διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) μπορούν να ανακτηθούν μέσω του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (https://ir.lib.uth.gr/)
Κατάθεση πτυχιακών εργασιών και μεταπτυχιακών-διδακτορικών διατριβών
Η υποβολή στη ΒΚΠ των πτυχιακών εργασιών, των μεταπτυχιακών διατριβών και των διδακτορικών διατριβών, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα καταργείται η υποχρέωση κατάθεσης εντύπου αντιγράφου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:
1. Μετατροπή της εργασίας-διατριβής σε μορφή pdf από το φοιτητή (για τη μετατροπή σε pdf υπάρχουν πάρα πολλά δωρεάν διαδικτυακά εργαλεία, καθώς και δυνατότητα αποθήκευσης ή εκτύπωσης σε μορφή pdf μέσα από το περιβάλλον λογισμικών κειμενογράφου όπως π.χ. το word).
2. Αποστολή του αρχείου pdf ως επισυναπτόμενο στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr - στο σχετικό e-mail θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του φοιτητή (Όνομα, Επώνυμο και Πατρώνυμο), ενώ για να γίνει αποδεκτό το αρχείο pdf (και να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παραλαβής) δεν θα πρέπει να είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης, καθώς αυτό θα γίνει από τη Βιβλιοθήκη ως μέρος της διαδικασίας τεκμηρίωσης.
Σε περίπτωση που το αρχείο της εργασίας-διατριβής είναι σχετικά μεγάλο (πάνω από λίγα Megabytes) μπορείτε να το υποβάλετε με τους εξής τρόπους:
α) μέσω της υπηρεσίας ανταλλαγής αρχείων του ΠΘ, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δείτε εδώ: https://it.uth.gr/services/antallagi-arheion-meso-toy-uploadusersuthgr ή
β) μέσω δωρεάν εξωτερικής υπηρεσίας (π.χ. WeTransfer)
Οι βεβαιώσεις παραλαβής εργασιών-διατριβών (όπως και αυτές μη οφειλής δανεισμένου υλικού) που απαιτούνται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (πτυχίου), θα αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά (είτε στους ίδιους τους φοιτητές, είτε στις αντίστοιχες γραμματείες).
Για τυχόν απορίες μπορείτε να στέλνετε e-mail στη διεύθυνση: libthesis@uth.gr

 
Εικονίδιο επιστροφής στην αρχή της σελίδας 
 | Αρχική σελίδα | Γλωσσάρι | Αναζήτηση site |     | Βοήθεια | Επικοινωνία | English edition |  
Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση css μέσω css-validator    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση σελίδας μέσω Watchfire WebXACT    Εικονίδιο για επιτυχής αξιολόγηση xhtml code μέσω validator.w3  
http://www.lib.uth.gr/LWS/el/ir/scgl.asp
Ημ/νία δημιουργίας: 2005-05-17
Ημ/νία ανανέωσης: 2016-10-19
Metadata & αξιολόγηση ιστοσελίδας
Εικονίδιο μετάβασης σε: www.espa.gr/ (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.europa.eu (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)   Εικονίδιο μετάβασης σε: www.digitalplan.gov.gr (άνοιγμα σε νέο παράθυρο)    © 1997-2019 Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας |
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας  γραφικό
  Εικονίδιο μετάβασης σε νέο παράθυρο φιλικής εκτύπωσης σελίδας Φιλική Εκτύπωση Σελίδας